Op deze pagina:

Lijst met afkortingen

Hulpmiddel in een doolhof. Geef nieuwe afkortingen door aan de webmaster.

Afkorting Staat voor
AIV Adviesorgaan Individuele Voorzieningen van de Gemeente Geldermalsen
ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
AOW Algemene Ouderdomstwet
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWIR Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
BB Bijzondere Bijstand
BSR Belasting Samenwerking Rivierenland
CAK Centraal Administratie Kantoor (Bijzondere Zorgkosten)
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CG-Raad Chronisch zieken en gehandicaptenraad Nederland
CIZ Centraal Indicatieorgaan Zorg
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden
CPB Centraal Planbureau
CSV Collectief Systeem aanvullend Vervoer
CVS Chronisch vermoeidheidssyndroom
CVZ College voor zorgverzekeringen
EB Eigen bijdrage
EKC Eigen Kracht Conferentie
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
INVIS Interactief Vraaggestuurd Informatie Systeem
KCC Klanten Contract Centrum
KDM Kinderen Doen Mee
MEE Stichting voor (psychosociale) hulpverlening
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
PCOB Protetstants Christelijke Ouderenbond
PGB Persoons Gebonden Budget
RCZG Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten
Regiotaxi Geen afkorting maar regionaal vervoer
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SHV Schuldhulpverlening
STMR Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland
SZ Sociale Zaken
TBU Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven
Valys Geen afkorting maar buiten regionaal aangepast vervoer
VCP Platform Versterking Cliëntenpositie
Welzijn Welzijn Geldermalsen
WI Wet Inburgering
Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WTCG Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
WVG Wet Voorziening Gehandicapten. (Vervangen door de Wmo miv 1-1-2007)
WWB Wet Werk en Bijstand

Home  |  Info GPG  |  Contact  |  Links  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Teller: teller