Op deze pagina:

Gegevens zoals vereist door de belastingdienst voor het verkrijgen van een:

 Individuele beschikking algemeen nut beogende instelling
(ANBI)

Gegevens ANBI

Link naar de site van de belastingdienst

Nr.

Vraag

Antwoord

Vindplaats

1

de naam van de instelling

Stichting Gehandicaptenplatform Geldermalsen

(Art. 1 lid 1 Statuten

2

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

 803858127

 KvK

3

het post- of bezoekadres van de instelling 

Zie voorzitter

 

4

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

De stichting "Gehandicapten Platform Geldermalsen" heeft tot doel het bevorderen van de "zorg" voor mensen met een beperking en chronisch zieken in de gemeente Geldermalsen, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

(art. 2 Statuten)

5

de hoofdlijnen van het beleidsplan (info eisen belasting)

 Zie beleidsplan

 

6

de functie van de bestuurders

Voorzitter
P
enningmeester
Secretaris                   

(Art. 4 lid 1 Statuten)

7

de namen van de bestuurders 

Zie pagina contactgegevens

 

8

het beloningsbeleid (info)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zíj hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten

(art. 4 lid 5 Statuten)
De Stichting heeft geen personeel

9

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 Zie homepage en pagina activiteiten

 

10 een financiële verantwoording Zie
2016 Balans
2016 Resultaat
2016 kascontrole
 

Home  |  Info GPG  |  Contact  |  Links  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Teller: teller